Αύξηση γήρανσης των απασχολουμένων στην Ελλάδα

Η παρατεταμένη ύφεση και το ύψος της προκαλούμενης ανεργίας –ειδικότερα των νέων– έχουν υποβαθμίσει στον δημόσιο διάλογο ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας, τη σχετική γήρανση των απασχολουμένων. Ο δείκτης γήρανσης αποτυπώνει το λόγο των απασχολουμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών προς τους αντίστοιχους απασχολουμένους ηλικίας 15 έως 24 ετών. Όπως απεικονίζεται στο […]

Δραματική αύξηση των μακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων διαχωρίζεται σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους. Η δεύτερη κατηγορία, που απεικονίζεται στο διάγραμμα, αφορά όλους όσοι παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για περισσότερο από 12 μήνες. Όπως παρατηρούμε, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο πληθυσμός των μακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα διατηρούνταν σχετικά σταθερός (περίπου στις 290 χιλ. άτομα). Η […]

Η αύξηση της μερικής απασχόλησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν εκφράζει τις προτιμήσεις των εργαζομένων αλλά την έλλειψη επιλογών

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, από το 2005 έως το 2008 η μερική απασχόληση κινείται σε σταθερά επίπεδα και αφορά περίπου 1 στους 20 εργαζομένους. Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης αρχίζει να αυξάνεται το μερίδιο των ατόμων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, φτάνοντας το 7,7% των απασχολουμένων το 2012. Τα διαθέσιμα στοιχεία όμως δεν επιβεβαιώνουν τα […]

Οι χώρες της ΕΕ στις οποίες έχουν επιβληθεί μέτρα λιτότητας εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και στα δύο φύλα

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται το επίπεδο του ποσοστού ανεργίας ανά φύλο σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ για το 2012. Οι χώρες της ΕΕ με ποσοστά ανεργίας μεγαλύτερα του μέσου όρου της ΕΕ-15 είναι οι χώρες όπου οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς. Πρόκειται για τις χώρες της νοτίου Ευρώπης και την Ιρλανδία. Η […]

Η έντονη υφεσιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας οφείλεται στη σημαντική περιστολή της εγχώριας ζήτησης λόγω των εφαρμοζόμενων πολιτικών δημοσιονομικής και εισοδηματικής λιτότητας.

Στο παραπάνω διάγραμμα καταγράφονται η εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα και η συνεισφορά των βασικών προσδιοριστικών του παραγόντων τη χρονική περίοδο 2004-2013. Όπως απεικονίζεται, από το 2004 έως το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007, η ελληνική οικονομία σημειώνει σχετικά υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Κυριότερο μοχλό της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας […]

Καθίζηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης του ιδιωτικού τομέα κατά την περίοδο μακροοικονομικής προσαρμογής της χώρας.

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πιστώσεων που χορηγούν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο σύνολο του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, καθώς και προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ξεχωριστά. Από την εξέταση των στοιχείων του διαγράμματος γίνονται εύκολα αντιληπτές οι συνθήκες εντεινόμενης πιστωτικής στενότητας τις οποίες αντιμετωπίζει ο εγχώριος ιδιωτικός τομέας από […]