Αύξηση γήρανσης των απασχολουμένων στην Ελλάδα

01/08/2014

Η παρατεταμένη ύφεση και το ύψος της προκαλούμενης ανεργίας –ειδικότερα των νέων– έχουν υποβαθμίσει στον δημόσιο διάλογο ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας, τη σχετική γήρανση των απασχολουμένων. Ο δείκτης γήρανσης αποτυπώνει το λόγο των απασχολουμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών προς τους αντίστοιχους απασχολουμένους ηλικίας 15 έως 24 ετών. Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα, στην αρχή του 2000 το πλήθος των απασχολουμένων των συγκεκριμένων ηλικιών στην Ελλάδα ήταν περίπου ισάριθμοι. Την περίοδο 2000-2009 παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση του δείκτη γήρανσης μέχρι το 2009, οπότε και διπλασιάζεται. Στη συνέχεια η αύξηση της ανεργίας των νέων, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας, επιτάχυνε το ρυθμό αύξησης του δείκτη. Έτσι, το 2012 ο αριθμός των απασχολουμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών κατέληξε να είναι 3,5 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως 24 ετών. Αντίστοιχα, στον μέσο όρο της ΕΕ-15, ο δείκτης γήρανσης εμφανίζει επίσης αύξηση αλλά με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό (από 0,8 το 2000 αγγίζει το 1,6 το 2012).