Η Ερευνητική Μονάδα Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων έχει στόχο τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα. Η μονάδα αναλύει και αξιολογεί τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και τα προγράμματα απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ένα πλέγμα προτάσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. Επιπλέον, εξετάζονται οι αλλαγές που συντελούνται στο σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στον τρόπο διαμόρφωσης των αμοιβών, καθώς και τις μορφές αντίδρασης των συλλογικών φορέων της εργασίας απέναντι στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην αγορά εργασίας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Συντονιστές Ομάδων Έρευνας:

Αργείτης Γεώργιος

Τελευταίες Δημοσιεύσεις της ερευνητικής μονάδας

+Δείτε όλες τις Δημοσιεύσεις της μονάδας