Η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πολιτικής, Φτώχειας και Ανισοτήτων έχει ως αντικείμενο τη συστηματική έρευνα στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και των επιπτώσεών της στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού, την ανισότητα και τη φτώχεια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συγκριτική ανάλυση του συστήματος κοινωνικής προστασίας της χώρας, αλλά και στις επιμέρους πτυχές της κοινωνικής πολιτικής σε ζητήματα όπως η υγεία και η μετανάστευση. Μέσω κατάλληλα εμπεριστατωμένων ερευνών επιδιώκεται η συμβολή αφενός στον δημόσιο και ακαδημαϊκό διάλογο ως προς το περιεχόμενο και τις παρεμβάσεις του συστήματος κοινωνικής προστασίας, και αφετέρου στη διαδικασία χάραξης πολιτικών για την άμβλυνση των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Συντονιστές Ομάδων Έρευνας:

Αργείτης Γεώργιος

Τελευταίες Δημοσιεύσεις της ερευνητικής μονάδας

+Δείτε όλες τις Δημοσιεύσεις της μονάδας