Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει ως βασικό σκοπό τη συστηματική ανάλυση και καταγραφή των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων, καθώς και την προώθηση προτάσεων και δράσεων που συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων και των ανέργων στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, το Παρατηρητήριο επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

 

  • Παρακολουθεί και εξετάζει τις εξελίξεις που καταγράφονται σε ζητήματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη μακροοικονομική πολιτική, τις εργασιακές σχέσεις, τις πολιτικές υγείας, τη φτώχεια και την ανισότητα, τις αγορές εργασίας, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη μετανάστευση.
  • Διεξάγει έρευνα για ειδικά επιστημονικά ζητήματα που αφορούν τα ευρύτερα ακαδημαϊκά πεδία τα οποία πραγματεύεται το Ινστιτούτο Εργασίας.
  • Καταγράφει προτάσεις πολιτικής που δύνανται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων του κόσμου της εργασίας.
  • Συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα με στόχο την τεκμηριωμένη διατύπωση θέσεων της ΓΣΕΕ για ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής.
  • Παρέχει πληροφοριακό υλικό σε εργαζομένους και συνδικαλιστικούς φορείς.
  • Συνεργάζεται με ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση των Κοινωνικών Εταίρων».

Πράξη: «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5000996
Υποέργο 1: «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ»