Η ερευνητική μονάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού έχει ως βασική επιδίωξη τη συστηματική μελέτη του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, των δημοσιονομικών εξελίξεων και του οικονομικού/τεχνολογικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα/αστάθεια, στις αλληλεπιδράσεις της τεχνολογίας με την απασχόληση και τους θεσμούς, καθώς και στη δομή και την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις σχετικές αναλύσεις και τα ερευνητικά ευρήματα, η μονάδα διατυπώνει προτάσεις οικονομικής πολιτικής.

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Αργείτης Γεώργιος

Συντονιστές Ομάδων Έρευνας:

Αργείτης Γεώργιος

Τελευταίες Δημοσιεύσεις της ερευνητικής μονάδας

+Δείτε όλες τις Δημοσιεύσεις της μονάδας