Εντείνεται η ανισότητα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Τα 5/10 περίπου των κατοίκων της Ελλάδας αντιμετωπίζουν συνθήκες διαβίωσης αντίστοιχες με αυτές του φτωχότερου 1/10 του πληθυσμού της Δανίας

01/08/2014

 

Οι περισσότερες αναλύσεις, όπως και οι επίσημες συγκρίσεις του ποσοστού φτώχειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, στηρίζονται σε εθνικές γραμμές σχετικής φτώχειας, δηλαδή στον προσδιορισμό του ορίου της φτώχειας με βάση το εισόδημα της κάθε χώρας. Οι γραμμές αυτές φτώχειας δεν λαμβάνουν υπόψη τις μεγάλες διαφορές στο ύψος τους μέσου εισοδήματος μεταξύ των χωρών, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες συγκρίσεις να συσκοτίζουν τις πραγματικές διαφορές στο επίπεδο διαβίωσης μεταξύ των κατοίκων που ζουν σε διαφορετικές χώρες. Στο παραπάνω διάγραμμα παρατίθενται τα ποσοστά φτώχειας των χωρών της ΕΕ-15 (εκτός Ιρλανδίας) κάνοντας χρήση του ορίου φτώχειας της Δανίας και προσαρμόζοντας το εισόδημα της κάθε χώρας με βάση την αγοραστική του δύναμη. Υιοθετώντας ένα κοινό όριο φτώχειας στη συγκριτική ανάλυση, αποκαλύπτονται οι τεράστιες διαφορές που υπάρχουν στο επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της ΕΕ. Η διαφορά μεταξύ του ποσοστού του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες φτώχειας στις χώρες της νοτίου Ευρώπης και του αντίστοιχου ποσοστού στις χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης είναι αρκετά υψηλότερη σε σύγκριση με αυτή που προκύπτει όταν χρησιμοποιούνται οι εθνικές γραμμές φτώχειας. Το 48,8% των κατοίκων στην Ελλάδα και το 59,4% στην Πορτογαλία διαβιώνουν σε συνθήκες αντίστοιχες με αυτές που διαβιώνει μόλις το 13% των φτωχότερων Δανών ή το 12,7% των φτωχότερων Ολλανδών.