Εντονότερη μείωση της απασχόλησης λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα καταγράφεται στους κλάδους του δευτερογενούς τομέα

01/08/2014

Από το ξέσπασμα της κρίσης το 2008 έως το 2013, η απασχόληση στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας εμφανίζει έντονα πτωτική δυναμική, καταγράφοντας υποχώρηση της τάξεως άνω του 20%. Αντίθετα, το ίδιο χρονικό διάστημα, η μείωση της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ-15 συγκρατείται σε αισθητά χαμηλότερο επίπεδο (-3%), γεγονός που αποτυπώνει τις επιπτώσεις και την ένταση της υφεσιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας ως συνέπειες των αυστηρών μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας και λιτότητας που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Από την εξέταση του διαγράμματος παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση ως προς την επίπτωση της ύφεσης στην απασχόληση στους επιμέρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Αν και η απασχόληση φαίνεται να υποχωρεί στο σύνολο των υπό εξέταση κλάδων στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται κυρίως σε κλάδους του δευτερογενούς τομέα, όπως οι κατασκευές (-57%) και η βιομηχανία (-37%). Πιο συγκρατημένη, αν και σημαντική, είναι η υποχώρηση που καταγράφει η απασχόληση στους κλάδους του τριτογενούς τομέα, όπως οι λοιπές υπηρεσίες, τα καταλύματα και η εστίαση, η υγεία και η εκπαίδευση. Ο μόνος κλάδος της ελληνικής οικονομίας που φαίνεται να εμφανίζει αντιστάσεις στην παρατηρούμενη τάση γενικής υποχώρησης της απασχόλησης είναι εκείνος της γεωργίας, με τη μείωση της απασχόλησης να περιορίζεται στο 1% συγκριτικά με το 2008 . Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στην ΕΕ-15 την περίοδο 2008-2013 η απασχόληση ενισχύεται σε ορισμένους κλάδους του τριτογενούς τομέα, καθώς και στη γεωργία.