Η αύξηση της μερικής απασχόλησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν εκφράζει τις προτιμήσεις των εργαζομένων αλλά την έλλειψη επιλογών

01/08/2014

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, από το 2005 έως το 2008 η μερική απασχόληση κινείται σε σταθερά επίπεδα και αφορά περίπου 1 στους 20 εργαζομένους. Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης αρχίζει να αυξάνεται το μερίδιο των ατόμων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, φτάνοντας το 7,7% των απασχολουμένων το 2012. Τα διαθέσιμα στοιχεία όμως δεν επιβεβαιώνουν τα βασικά επιχειρήματα της επίσημης ρητορείας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων θα διευκολύνει τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, απ’ το 2009 παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση των μη ηθελημένα μερικών απασχολουμένων. Έτσι, το 2012 περισσότεροι από 6 στους 10 μερικώς απασχολουμένους θα επιθυμούσαν να εργάζονται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Αυτό καταδεικνύει ότι η προώθηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης οδήγησε σε επιδείνωση των όρων συμμετοχής των ατόμων στην αγορά εργασίας, υποχρεώνοντάς τα να αποδεχτούν συμβάσεις μερικής απασχόλησης.