Οι χώρες της ΕΕ στις οποίες έχουν επιβληθεί μέτρα λιτότητας εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και στα δύο φύλα

01/08/2014

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται το επίπεδο του ποσοστού ανεργίας ανά φύλο σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ για το 2012. Οι χώρες της ΕΕ με ποσοστά ανεργίας μεγαλύτερα του μέσου όρου της ΕΕ-15 είναι οι χώρες όπου οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς. Πρόκειται για τις χώρες της νοτίου Ευρώπης και την Ιρλανδία. Η Ισπανία και η Ελλάδα εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και στα δύο φύλα. Η Ισπανία, που παρουσίαζε διψήφια ποσοστά ανεργίας καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του 1990 και του 2000 (17% και 11,5% κατά μέσο όρο αντίστοιχα), το 2012 εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στους άνδρες (25,4%). Σε παρόμοια επίπεδα βρίσκεται και το ποσοστό ανεργίας των γυναικών, που είναι το δεύτερο υψηλότερο στην ΕΕ-15. Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες παρουσιάζει η Ελλάδα με 28,1%. Το ποσοστό ανεργίας όμως των ανδρών (21,5%) στη χώρα μας, παρά το ότι είναι χαμηλότερο από εκείνο των γυναικών, παραμένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση –μετά την Ισπανία– μεταξύ των χωρών της ΕΕ-15. Υψηλότερη διαφορά στο ποσοστό ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών από αυτό της Ελλάδας εμφανίζει μόνο η Ιρλανδία. Επίσης, από τις χώρες της ΕΕ-15 στις οποίες καταγράφεται εμφανής διαφορά στο ποσοστό ανεργίας των δύο φύλων, η Ιρλανδία είναι η μόνη χώρα όπου η ανεργία στους άνδρες είναι σημαντικά υψηλότερη από εκείνη των γυναικών.