Η Ελλάδα παρουσίασε το 2011 το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ-15

01/08/2014

Με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα (έρευνα του 2012), η Ελλάδα παρουσίασε το 2011 το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ-15 (23,1%) μετά την Ισπανία. Υψηλά ποσοστά φτώχειας καταγράφηκαν επίσης στις υπόλοιπες χώρες της νοτίου Ευρώπης (Ιταλία και Πορτογαλία). Αντίθετα, χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας εμφανίζουν οι χώρες που έχουν αναπτύξει σοσιαλδημοκρατικό ή συντηρητικό-κορπορατιστικό σύστημα κοινωνικής προστασίας. Το σοσιαλδημοκρατικό σύστημα κοινωνικής προστασίας χαρακτηρίζεται από γενναιόδωρες και καθολικού χαρακτήρα παροχές που δίνονται χωρίς έλεγχο των πόρων των δικαιούχων και χρηματοδοτούνται μέσω υψηλής φορολογίας. Το συντηρητικό-κορπορατιστικό καθεστώς χαρακτηρίζεται επίσης από σχετικά γενναιόδωρες παροχές, όμως το δικαίωμα σε αυτές καθορίζεται από την κοινωνικοεπαγγελματική θέση του ατόμου. Οι χώρες που έχουν αναπτύξει τα συγκεκριμένα συστήματα παρουσιάζουν διαχρονικά τα χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-15. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό φτώχειας των χωρών που αντιπροσωπεύουν το σοσιαλδημοκρατικό κοινωνικό κράτος αυξάνεται βαθμιαία, αντανακλώντας τις αλλαγές στη δομή του συστήματος κοινωνικής προστασίας, που σταδιακά το απομακρύνουν από τα παραδοσιακά του χαρακτηριστικά. Έτσι, ενώ παλαιότερα οι χώρες αυτές κατέγραφαν αισθητά χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας από εκείνες με συντηρητικό-κορπορατιστικό καθεστώς, πλέον οι διαφορές μεταξύ τους έχουν μειωθεί σημαντικά.