Η έντονη υφεσιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας οφείλεται στη σημαντική περιστολή της εγχώριας ζήτησης λόγω των εφαρμοζόμενων πολιτικών δημοσιονομικής και εισοδηματικής λιτότητας.

01/08/2014

Στο παραπάνω διάγραμμα καταγράφονται η εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα και η συνεισφορά των βασικών προσδιοριστικών του παραγόντων τη χρονική περίοδο 2004-2013. Όπως απεικονίζεται, από το 2004 έως το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007, η ελληνική οικονομία σημειώνει σχετικά υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Κυριότερο μοχλό της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας κατά την εν λόγω περίοδο αποτέλεσε η εγχώρια ζήτηση και ιδιαίτερα η ιδιωτική κατανάλωση, ο ρυθμός αύξησης της οποίας κυμάνθηκε την τετραετία 2004-2007 σταθερά πάνω από 2,5%. Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τα στοιχεία του διαγράμματος είναι και η σχετικά περιορισμένη συμβολή της δημόσιας κατανάλωσης στην αύξηση του ΑΕΠ. Στο διάγραμμα αποτυπώνεται επίσης οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των ελληνικών προγραμμάτων προσαρμογής στο ΑΕΠ της χώρας. Από το ξέσπασμα της κρίσης το 2007 και μετά η ελληνική οικονομία αρχίζει να εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξής της, ενώ από το 2008 εισέρχεται σε ύφεση, που λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την υπαγωγή της χώρας στα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής το 2010. Η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ από το 2008 μέχρι το 2013 είναι της τάξης του 25%. Η κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα οφείλεται στη δραματική μείωση των επενδύσεων και στην καθίζηση της ιδιωτικής και της δημόσιας κατανάλωσης, ενώ η εξωτερική ζήτηση φαίνεται να είναι ο κυριότερος παράγοντας με θετική συμβολή στη μεταβολή του ΑΕΠ, όπως αποτυπώνεται στην αύξηση των καθαρών εξαγωγών. Η σημαντική περιστολή της εσωτερικής ζήτησης είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα των πολιτικών αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, εισοδηματικής λιτότητας και απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, οι οποίες αποτελούν κεντρικό πυλώνα του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής που έχει επιβάλει η Τρόικα.