Η οικονομική κρίση οδήγησε σε αύξηση του πληθυσμού που αντιμετωπίζει προβλήματα στην περιοχή διαμονής του

01/08/2014

Από το 2008 έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στην περιοχή διαμονής του. Συγκεκριμένα, το 2011 αυξήθηκε σημαντικά (σε 20,1% από 12% που ήταν το 2008) το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω εγκλημάτων, βίας ή βανδαλισμών στη γειτονιά του. Ρύπανση ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή διαμονής δηλώθηκαν από το 25,3% του πληθυσμού, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2008 ήταν 20,3%. Επίσης, το διάστημα 2008-2011 αυξήθηκε σημαντικά και το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει ότι στη γειτονιά του υπάρχει έντονο πρόβλημα θορύβου. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι επιδεινώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον διαβίωσης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της ελληνικής επικράτειας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, αναδεικνύουν την έλλειψη ουσιαστικής παρέμβασης από το κράτος για την άμβλυνση των διαρκώς επιδεινούμενων προβλημάτων σε πολλές περιοχές και γειτονιές της χώρας.