Καθίζηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης του ιδιωτικού τομέα κατά την περίοδο μακροοικονομικής προσαρμογής της χώρας.

01/08/2014

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πιστώσεων που χορηγούν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο σύνολο του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, καθώς και προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ξεχωριστά. Από την εξέταση των στοιχείων του διαγράμματος γίνονται εύκολα αντιληπτές οι συνθήκες εντεινόμενης πιστωτικής στενότητας τις οποίες αντιμετωπίζει ο εγχώριος ιδιωτικός τομέας από τα πρώτα στάδια της κρίσης και έπειτα. Ειδικότερα, όπως παρατηρούμε, από τον Ιανουάριο του 2009 οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ακολουθούν μια συνεχή πορεία επιβράδυνσης, ενώ από το φθινόπωρο του 2009 καταγράφεται μια σταθερή τάση συρρίκνωσης των τραπεζικών πιστώσεων προς τις εν λόγω επιχειρήσεις. Αντίστοιχη συμπεριφορά παρουσιάζει και ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης των νοικοκυριών, με το ρυθμό μεταβολής των πιστώσεων να γίνεται αρνητικός από τις αρχές του 2011. Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων είναι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των ροών χρηματοδότησης προς το σύνολο του εγχώριου ιδιωτικού τομέα να κατέρχεται από 15,2% στις αρχές του 2009 σε -5% την άνοιξη του 2012. Η συνεχής περιστολή της εγχώριας ζήτησης, η χρηματοπιστωτική ευθραυστότητα του ιδιωτικού τομέα, οι αυξημένες επισφάλειες του τραπεζικού κλάδου και η συνεπαγόμενη επιδείνωση των όρων χρηματοδότησης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων φαίνεται να αποτελούν βασικές αιτίες πίσω από τη δραματική μείωση των τραπεζικών χορηγήσεων κατά την περίοδο της κρίσης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι τα εκτεταμένα μέτρα στήριξης του εγχώριου πιστωτικού συστήματος, που λήφθηκαν από την έναρξη της κρίσης, δεν φαίνεται να έχουν προσδώσει δυναμική στην πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα. Η καταγραφόμενη εικόνα πιστωτικής ασφυξίας και έντονων περιορισμών ρευστότητας στην ελληνική οικονομία αναμένεται να αποτελέσει τροχοπέδη στην τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, της απασχόλησης και του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ της χώρας.