Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 6
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2010

Συγγραφείς: Κουτσάμπελας Χρήστος Τσακλόγλου Πάνος

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, για τη μέτρηση της ανισότητας και της φτώχειας χρησιμοποιούνται συνήθως κατανομές διαθέσιμου εισοδήματος. Η πρακτική αυτή είναι ιδιαίτερα προβληματική, εφόσον η ευημερία των νοικοκυριών αναμφίβολα επηρεάζεται τόσο από την τεκμαρτή κατανάλωσή τους όσο και από την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται σε είδος από την κυβέρνηση. Η μελέτη επιχειρεί να αναλύσει τις αναδιανεμητικές επιπτώσεις των τεκμαρτών εισοδημάτων σε τέσσερις τομείς: (α) δημοσίως παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης, (β) δημοσίως παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, (γ) τεκμαρτά ενοίκια και (δ) κατανάλωση ιδίας παραγωγής και μη μισθολογικών παροχών από τους εργοδότες, με τη χρήση της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 2004/05. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και τα τέσσερα τεκμαρτά εισοδήματα αυξάνουν σημαντικά το μερίδιο των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού στο σύνολο των διαθέσιμων πόρων και μειώνουν τη συνολική ανισότητα, αν και στην περίπτωση των δημόσιων δαπανών υγείας και εκπαίδευσης τα αποτελέσματα είναι ευαίσθητα ως προς τις υποθέσεις που γίνονται για τις ανάγκες των νοικοκυριών.