Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 21
Εκδόθηκε: Μάρτιος 2012

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των αρνητικών αναπτυξιακών και κοινωνικών επιπτώσεων των προγραμμάτων σταθερότητας του ΔΝΤ. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεται ότι η ασκούμενη οικονομική πολιτική στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις εξόδου από την τρέχουσα κρίση χρέους. Η ανάλυσή μας διερευνά τη νεοφιλελεύθερη και συντηρητική θεωρητική βάση των προγραμμάτων σταθερότητας του ΔΝΤ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί βάσει της «Συναίνεσης της Ουάσιγκτον» (Washington Consensus) και της «Μετά Συναίνεσης της Ουάσιγκτον» (Post Washington Consensus). Επιπλέον, η μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρική βιβλιογραφία.