Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 53
Εκδόθηκε: Σεπτέμβριος 2020

Χρηματιστικοποίηση, διανομή του εισοδήματος και η βιωσιμότητα των νοικοκυριών

Η παγίωση του φαινομένου της χρηματιστικοποίησης ως μοντέλου χρηματοδότησης της δαπάνης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιφέρει σημαντικές συνέπειες στη διατηρησιμότητα του ΑΕΠ και στη βιωσιμότητα των εθνικών υποδειγμάτων ανάπτυξης. Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συσχέτιση μεταξύ χρηματιστικοποίησης και άνισης διανομής τους εισοδήματος, ενώ θέτει συνοπτικά και το θέμα της βιώσιμης χρηματοοικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών που δημιουργείται από τον συνδυασμό χρηματιστικοποίησης και άνισης διανομής του εισοδήματος. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι βασικές διαστάσεις και οι συνέπειες του φαινομένου της χρηματιστικοποίησης και αναλύεται η σχέση χρηματιστικοποίησης και διανομής του εισοδήματος μέσω της παρουσίασης εμπειρικών ευρημάτων κυρίως για την Ευρωζώνη. Παράλληλα, διερευνάται η συσχέτιση της χρηματιστικοποίησης και της ευθραυστότητας των νοικοκυριών βάσει των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων για τα νοικοκυριά της Housedold Financial Consumer Survey της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.