Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 14
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2011

Συγγραφείς: Δημουλάς Κωνσταντίνος

Διαχρονικά χαρακτηριστικά και τάσεις εξέλιξης στη χρήση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Μια απόπειρα αξιολόγησης

Η μελέτη αυτή καταγράφει και αναλύει τα ποσοτικά δεδομένα των υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το 1999 έως το 2009. Ταξινομώντας σε χρονική σειρά τα διαθέσιμα στοιχεία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους άμεσα ασφαλισμένους, τους δικαιούχους περίθαλψης, τις ιατρικές επισκέψεις, τις συνταγές και τις εργαστηριακές εξετάσεις, παρουσιάζεται και αναλύεται η ετήσια εξέλιξή τους ανά γεωγραφική περιφέρεια και καταδεικνύονται με τη χρήση δεικτών εκτίμησης των επιδόσεων τα χαρακτηριστικά, οι διαρθρωτικές αδυναμίες και οι τάσεις εξέλιξης των παραπάνω μεγεθών. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης αναφέρονται (α) στη διαχρονική υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, (β) στη ραγδαία αύξηση του αριθμού των συνταγών και των εργαστηριακών εξετάσεων ανά άμεσα ασφαλισμένο, ανά δικαιούχο περίθαλψης και συνολικά, και (γ) στην αστάθεια που χαρακτηρίζει τα επίπεδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στις περισσότερες γεωγραφικές περιφέρειες. Τονίζεται επίσης ότι οι αδυναμίες των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με παρεμβάσεις εξορθολογισμού συγκυριακού χαρακτήρα αλλά με ευρύτερες δομικές αλλαγές στη σχέση του ιατρικού προσωπικού με τους ασθενείς.