Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 24
Εκδόθηκε: Σεπτέμβριος 2013

Η επίδραση της λειτουργικής διανομής εισοδήματος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης της ελληνικής οικονομίας

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εμπειρική διερεύνηση του καθεστώτος ζήτησης στην ελληνική οικονομία μέσω της εκτίμησης της επίδρασης των μεταβολών στη λειτουργική διανομή εισοδήματος σε καθεμία από τις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης (κατανάλωση, επένδυση και καθαρές εξαγωγές). Αξιοποιήθηκε ένα απλό κεϋνσιανό οικονομετρικό υπόδειγμα το οποίο ανέπτυξαν οι Stockhammer et al. (2009) και αποτελεί παραλλαγή του υποδείγματος των Bhaduri and Marglin (1990). Αν η αύξηση της κατανάλωσης που προκαλείται από μια αύξηση στο μερίδιο των μισθών υπερκαλύπτει τη μείωση που προκύπτει στην επένδυση και στις καθαρές εξαγωγές, τότε η ζήτη¬ση μιας οικονομίας ωθείται από τους μισθούς (wage-led). Στην αντίθετη περίπτωση, η ζήτηση ωθείται από τα κέρδη (profit-led). Από τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης προκύπτει ότι το καθεστώς ζήτησης στην Ελλάδα ωθείται από τους μισθούς• κατά συνέπεια, πολιτικές μείωσης του μεριδίου των μισθών προκαλούν ύφεση. Στην ανάλυση αναδεικνύεται και η διαχρονικά ισχνή ευαισθησία των καθαρών εξαγωγών στις μεταβολές του μεριδίου των μισθών. Τα αποτελέσματα παρέχουν μια ερμηνεία για την πέραν του αναμενόμενου βαθιά ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία και αμφισβητούν επί της ουσίας τη λογική της μισθολογικής μετριοπάθειας (wage moderation), πολύ δε περισσότερο την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης. Υποστηρίζεται ότι η αναποτελεσματικότητα των μέτρων λιτότητας οφείλεται στις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας (έμφαση στην κατανάλωση και στις εισαγωγές, απουσία παραγωγικών επενδύσεων, έλλειμμα εξαγωγικού προσανατολισμού) και προτείνεται η υιοθέτηση μείγματος πολιτικής που θα ενισχύει την επενδυτική και εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα θα στηρίζει την απασχόληση και τους μισθούς.