Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 20
Εκδόθηκε: Φεβρουάριος 2012

Η κατάσταση υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα: Προσδόκιμο επιβίωσης και προσδόκιμο υγείας

Στη μελέτη αυτή αποτυπώνεται η κατάστασης υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα το 2009 με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους υπολογισμούς για το προσδόκιμο υγείας. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα μιας εξειδικευμένης εμπειρικής έρευνας που διενεργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Εθνική Έρευνα Υγείας), υπολογίζονται τα Έτη Υγιούς Επιβίωσης (ΕΥΕ) του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με τη διάρκεια του χρόνου επιβίωσης των ατόμων σε συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας, οι οποίες καθορίζονται από το κατά πόσο τα άτομα περιορίζουν κάποιες από τις δραστηριότητές τους ή δυσκολεύονται σε αυτές. Οι διαφορές ανακύπτουν κυρίως κατά φύλο, γεωγραφική ενότητα και χαρακτηριστικά απασχόλησης (κυρίως για τους μισθωτούς και λιγότερο για τους αυτοαπασχολούμενους). Παράλληλα, επιχειρείται μια συγκριτική προσέγγιση της κατάστασης υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα με αυτή του πληθυσμού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή ο αριθμός των αντίστοιχων μελετών που εκπονήθηκαν μέχρι σήμερα στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη και την αναλυτική παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού των δεικτών που αναφέρονται στο προσδόκιμο υγείας.