Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 33
Εκδόθηκε: Μάρτιος 2015

Η προσωρινή απασχόληση στην Ελλάδα και την ΕΕ: Μια προσέγγιση με τη χρήση διαχρονικών δεδομένων

Η μελέτη αυτή εξετάζει την επίδραση της ευέλικτης απασχόλησης στις εργασιακές προοπτικές και τις αποδοχές των εργαζομένων στην Ελλάδα και σε 12 ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τα διαχρονικά (longitudinal) δεδομένα της EU-SILC από το 2003 έως το 2011. Συγκεκριμένα, μελετάμε την επίδραση της εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην εργασιακή προοπτική των εργαζομένων και τις διαφορές στο ωρομίσθιο μεταξύ των εργαζομένων με μόνιμη σύμβαση ή σύμβαση αορίστου χρόνου και των συναδέλφων τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η ευέλικτη απασχόληση αποτελεί παγίδα για ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, καθώς όσοι εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου έχουν μεγάλη πιθανότητα να συνεχίσουν να εργάζονται με ευέλικτη μορφή απασχόλησης τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της ΕΕ όπου οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήττονται περισσότερο: στην Ελλάδα δύο από τους τρεις εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου απασχολούνται με ευέλικτη μορφή απασχόλησης για τουλάχιστον δύο χρόνια. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου υστερούν μισθολογικά σε σχέση με τους συναδέλφους τους που έχουν μόνιμη σχέση απασχόλησης. Η μισθολογική υστέρηση στις 13 χώρες που συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις φτάνοντας το 12,5%, ενώ στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3,3%. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η ευέλικτη απασχόληση συμβάλλει σημαντικά στην κατάτμηση της αγοράς εργασίας σε ένα τμήμα με μόνιμες σχέσεις απασχόλησης και σχετικά υψηλές αποδοχές και ένα άλλο τμήμα όπου οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν αλλεπάλληλες ευέλικτες συμβάσεις εργασίας και χαμηλότερους μισθούς.