Σειρά: Επιστημονικές Εκθέσεις
Αριθμός: 10
Εκδόθηκε: Νοέμβριος 2013

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ελληνική οικονομία

Στην παρούσα έκθεση διερευνήθηκε το κοινωνικοοικονομικό προφίλ των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στην Ελλάδα (2011-2012). Συλλέχθηκε δείγμα δικαστικών αποφάσεων υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών (ν. 3869/2010) και εξετάστηκαν στατιστικά τα δημογραφικά και τα οικονομικά χαρακτηριστικά τους. Χρησιμοποιήθηκε ως πληθυσμός αναφοράς ένα δείγμα που αντλήθηκε από τη βάση μικροδεδομένων EU-SILC.

Οι διαζευγμένες γυναίκες με προστατευόμενα τέκνα, οι ηλικιακές ομάδες 45-54 και 55-64 ετών, το χαμηλό εισόδημα και η ανεργία αποτελούν χαρακτηριστικά με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ανήκουν σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια και αποτελούν πιο ευάλωτες οικονομικά ομάδες και ομάδες που έχουν εκτεθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στην κρίση.

Η πλέον διαδεδομένη κατηγορία δανεισμού είναι οι πιστωτικές κάρτες και ακολουθούν τα καταναλωτικά και τα στεγαστικά δάνεια. Τα φτωχότερα νοικοκυριά υφίστανται τη μεγαλύτερη δανειακή επιβάρυνση. Στο πλαίσιο του νόμου, σχεδόν οι μισοί υπερχρεωμένοι οφειλέτες θα καταβάλλουν μηνιαίες δόσεις που απορροφούν παραπάνω από το 30% του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια το μέσο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριού (μετά τις ρυθμίσεις) είναι κάτω των 300 ευρώ.