Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 19
Εκδόθηκε: Φεβρουάριος 2012

Συγγραφείς: Αδάμ Σοφία

Κοινωνική οικονομία και ενεργητικές πολιτικές ένταξης

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτυπώνει τα πρώτα εμπειρικά αποτελέσματα από την έρευνα πεδίου σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) που απασχολούν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Σκοπός της μελέτης είναι να αναδείξει τη σύνδεση της συζήτησης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις με τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και ένταξης. Μεθοδολογικά, η έρευνα βασίζεται σε δομημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με στελέχη-επαγγελματίες υγείας και μέλη από την ομάδα-στόχο. Τα ευρήματα που παρουσιάζονται αφορούν τη σύνθεση των μελών, τους στόχους και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στο πεδίο της εργασιακής ένταξης. Η σημασία της παρούσας μελέτης έγκειται στην εμπειρική διερεύνηση συγκεκριμένων υποθέσεων εργασίας αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων δομών κοινωνικής οικονομίας στην καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.