Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 37
Εκδόθηκε: Οκτώβριος 2015

Κρίση, απορρύθμιση και πολιτική λιτότητας υπό το πρίσμα της θεώρησης του Καρλ Πολάνυι

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της κρίσης στην Ελλάδα, των εφαρμοζόμενων πολιτικών λιτότητας και των κοινωνικών τους συνεπειών, με άξονα τη θεώρηση του Καρλ Πολάνυι, η οποία, παρά την επικαιρότητά της, δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά στην ελληνική βιβλιογραφία. Η μελέτη εστιάζει: α) στην ανάλυση του Πολάνυι για τον κανόνα του χρυσού ως έκφραση των προτεραιοτήτων του φιλελευθερισμού της αγοράς στο διεθνές επίπεδο, καθώς η Ευρωζώνη διέπεται σήμερα από παρόμοιες λογικές, β) στη θέση του ότι στο φιλελευθερισμό είναι ενδογενής η τάση χωρισμού οικονομικής και πολιτικής σφαίρας, με συνέπεια, όπως και σήμερα, τη σύγκρουση ανάμεσα σε μηχανισμούς της δημοκρατίας και των αγορών, γ) στην έννοια της «διπλής κίνησης», με την οποία κατανοεί τις κοινωνικές αντιστάσεις ως άμυνα απέναντι στον επεκτατισμό της αγοράς και μέσω της οποίας μπορούν να ερμηνευτούν διάφορες μορφές κοινωνικής και πολιτικής αντίστασης στην Ελλάδα μετά το 2010, δ) στην ανάλυσή του για την άνθηση αυταρκειακών θεωρήσεων στη δεκαετία του 1930, για τις αιτίες της κρίσης και τη στάση της διεθνούς κοινότητας, ε) στη θέση του για το φασισμό ως πολιτική διέξοδο για τη διάσωση του καπιταλισμού, η οποία διατηρεί την επικαιρότητά της στις σημερινές συνθήκες κρίσης.