Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 15
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2011

Συγγραφείς: Toay Taun Αντωνοπούλου Ράνια Παπαδημητρίου Δημήτρης

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Η οικονομική κρίση και η εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει το τελευταίο διάστημα σε εκτίναξη του ποσοστού ανεργίας στη χώρα, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού. Η εκρηκτική αυτή αύξηση της ανεργίας καθιστά αναγκαία την εφαρμογή πολιτικών για την αύξηση της απασχόλησης. Αντλώντας ιδέες και γνώση από την εκτεταμένη εμπειρία του Levy Economics Institute, η παρούσα μελέτη εξετάζει τις δυνατότητες και τις προοπτικές που δημιουργούνται από την υλοποίηση προγραμμάτων άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. Η μελέτη δίνει έμφαση τόσο στο θεωρητικό υπόβαθρο των συγκεκριμένων προγραμμάτων όσο και στις πρακτικές επιπτώσεις του σχεδιασμού και της παρακολούθησής τους. Υποστηρίζεται ότι η ορθή υλοποίηση προγραμμάτων άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ύφεσης και στη ριζική μείωση της ανεργίας, σταθεροποιώντας την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα και δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες.