Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 47
Εκδόθηκε: Φεβρουάριος 2020

Τα ελληνικά συνδικάτα μπροστά στην πρόκληση των σύγχρονων μεταναστευτικών ροών

Η μελέτη καταγράφει και αναδεικνύει τη στάση του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος με έμφαση στην έξαρση των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη από το 2015. Επίσης, αντανακλά το μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον του Παρατηρητηρίου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για το θέμα στο πλαίσιο της συστηματικής ερευνητικής παρακολούθησης όλων των πεδίων της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα.