Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 27
Εκδόθηκε: Ιανουάριος 2014

Θεσμοί, ευελιξία και συγκριτική επίδοση των αγορών εργασίας

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι, κατά πρώτο λόγο, να παρουσιάσει την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και συζήτηση για την επίδραση των θεσμών στις επιδόσεις των αγορών εργασίας. Από την ανάλυση προκύπτει πως η ορθόδοξη προσέγγιση που αποδίδει τις κακές επιδόσεις κάποιων χωρών στους θεσμούς της αγοράς εργασίας (νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης, σύστημα επιδομάτων ανεργίας, σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, φορολογία στην εργασία κτλ.) παρουσιάζει θεωρητική μονομέρεια, ενώ αδυνατεί επίσης να στηρίξει πειστικά την πολιτική πρόταση για απορρύθμιση των αγορών εργασίας βασιζόμενη στα εμπειρικά δεδομένα και στην οικονομετρική τους ανάλυση. Κατά δεύτερο λόγο, η ανάλυσή μας για τη θεσμική παρέμβαση στην Ελλάδα έχει ως σκοπό να αμφισβητήσει την εδώ και χρόνια προβαλλόμενη άποψη περί μιας «άκαμπτης» ελληνικής αγοράς εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της μελέτης για τον γενικότερο ρόλο των θεσμών στη λειτουργία των αγορών εργασίας, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι πως οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που οδηγούν την ελληνική αγορά εργασίας προς μια εντελώς απορρυθμισμένη αγορά είναι αμφίβολο ότι θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει.