Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 9
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2010

Συγγραφείς: Αστρουλάκης Νίκος Μαραγκός Γιάννης

Το Βασικό Εγγυημένο Εισόδημα και οι πολιτικές του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην ΕΕ-15

Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι συνιστώσες της πρότασης για το βασικό και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και διερευνάται η σχέση των συγκεκριμένων πολιτικών με τα καθεστώτα ευημερίας στην ΕΕ-15. Αρχικά γίνεται μια ανάλυση του εννοιολογικού πλαισίου για το βασικό εγγυημένο εισόδημα και επισημαίνονται οι διαφορές του με τις εφαρμοσμένες πολιτικές του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Στη συνέχεια, η μελέτη επιχειρεί μια κριτική αποτίμηση των μέχρι τώρα εφαρμοζόμενων πολιτικών στις διάφορες χώρες της ΕΕ και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους ως προς την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η ανάλυση είναι ότι οι πολιτικές του ελάχιστου και του βασικού εγγυημένου εισοδήματος δύνανται να συνεισφέρουν στη μείωση των ανισοτήτων, εφόσον όμως λειτουργήσουν συμπληρωματικά με ένα καλά οργανωμένο σύστημα δημόσιων παροχών και υπηρεσιών, και όχι ανταγωνιστικά ως προς αυτό.