Στην Ελλάδα οι λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα είχαν το 2011 τη χαμηλότερη επίδραση στη μείωση της φτώχειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ-15

01/08/2014

Τα στοιχεία του παραπάνω διαγράμματος αποκαλύπτουν τη σημαντική επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε χρήμα (δηλαδή των συντάξεων και των διαφόρων επιδομάτων) στη διαμόρφωση του ποσοστού φτώχειας σε κάθε χώρα της ΕΕ-15. Στην Ελλάδα καταγράφεται διαχρονικά πολύ χαμηλή επίδραση των λοιπών κοινωνικών μεταβιβάσεων στη φτώχεια. Κάτι τέτοιο συνεχίζεται και μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. Το υψηλό ποσοστό φτώχειας στη χώρα μας είναι αποτέλεσμα κυρίως της χαμηλής αναδιανεμητικής επίδρασης των λοιπών, εκτός συντάξεων, κοινωνικών μεταβιβάσεων (δηλαδή των διαφόρων επιδομάτων, όπως οικογενειακά, ανεργίας, στέγασης κ.λπ.). Το 2011 η μείωση της φτώχειας στην Ελλάδα λόγω της παροχής των συγκεκριμένων επιδομάτων ήταν μόλις 3,7 ποσοστιαίες μονάδες (από 26,9% σε 23,1%), όταν στις περισσότερες χώρες της ΕΕ-15 η αντίστοιχη μείωση ξεπερνούσε τις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Η επίδραση αυτή είναι η χαμηλότερη μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ-15. Το συγκριμένο γεγονός φανερώνει την ανάγκη τόσο για την αύξηση των εν λόγω μεταβιβάσεων (οι οποίες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ-15) όσο και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Οι πρόσφατες όμως πολιτικές που ασκούνται στη χώρα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, οδηγώντας σε περαιτέρω αποδυνάμωση του ρόλου των λοιπών κοινωνικών μεταβιβάσεων.