Το ύψος της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα βρίσκεται σε ένα μέσο επίπεδο συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

01/08/2014

Συχνά στον δημόσιο διάλογο προβάλλεται το επιχείρημα ότι μία από τις βασικές αιτίες της δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα είναι ο υπερμεγέθης δημόσιος τομέας. Ειδικότερα, επισημαίνεται ο μεγάλος αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων και η υψηλή μισθολογική δαπάνη. Έτσι, μέσω των μέτρων του Μνημονίου επιχειρείται η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία για την απασχόληση στο Δημόσιο στις χώρες της ΕΕ δεν επιβεβαιώνουν την άποψη ότι ο εν λόγω τομέας στην Ελλάδα είναι υπερμεγέθης. Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, την περίοδο 1995-2008 μόλις το 22% κατά μέσο όρο των εργαζομένων στην Ελλάδα απασχολούνταν στον δημόσιο τομέα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τους απασχολουμένους τόσο στη γενική κυβέρνηση όσο και στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το ποσοστό αυτό είναι αντίστοιχο με εκείνο χωρών όπως η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και αρκετά χαμηλότερο από το ποσοστό χωρών όπως η Δανία, η Γαλλία και η Φινλανδία. Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία της βάσης δεδομένων AMECO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ίδια περίοδο η μισθολογική δαπάνη στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα ήταν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη μέση δαπάνη στην ΕΕ-15 (10,9% έναντι 10,8% του ΑΕΠ αντίστοιχα).