Το σχετικό μοναδιαίο κόστος εργασίας στην ελληνική οικονομία έχει μειωθεί κατακόρυφα μετά το ξέσπασμα της κρίσης

01/08/2014

Την περίοδο 2010-2012 καταγράφεται στην Ελλάδα κατακόρυφη πτώση στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 35 βιομηχανοποιημένες χώρες. Η πτώση αυτή οφείλεται στη σημαντική συρρίκνωση των μισθών, ως αποτέλεσμα της υψηλής ανεργίας και της προώθησης μέτρων που έχουν ενισχύσει την ευελιξία στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι, με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω, δεν επιβεβαιώνεται η άποψη πως μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ οι υπερβολικές μισθολογικές απαιτήσεις οδήγησαν σε μείωση της αποκαλούμενης «ανταγωνιστικότητας κόστους εργασίας». Η άποψη αυτή, η οποία διατυπώνεται συχνά στον δημόσιο διάλογο, βασίζεται στην εξέλιξη του δείκτη που είναι εκφρασμένος σε δολάρια. Ο δείκτης αυτός, σε αντίθεση με αυτόν που εκφράζεται σε εθνικά νομίσματα, επηρεάζεται από μεταβολές που συμβαίνουν στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Έτσι, η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στον εν λόγω δείκτη την περίοδο 2002-2009 συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ανατίμηση του ευρώ και ελάχιστα με τις υψηλότερες συγκριτικά μισθολογικές απαιτήσεις των εργαζομένων στην Ελλάδα – όπως προκύπτει από το γεγονός ότι το ίδιο διάστημα ο δείκτης που είναι εκφρασμένος σε εθνικά νομίσματα εμφάνισε πολύ μικρή αύξηση.