Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 10
Εκδόθηκε: Φεβρουάριος 2011

Συγγραφείς: Ευστράτογλου Άγγελος Κύρου Αλίκη Μαρσέλλου Αιμιλία Συριόπουλος Παναγιώτης Φατούρου Πωλίνα

Αναδιαρθρώσεις και κλαδική εξειδίκευση της ελληνικής οικονομίας και των περιφερειών στις απαρχές του 21ου αιώνα

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των αναδιαρθρώσεων στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 2000-2008. Η διερεύνηση αυτή έχει ως πεδίο αναφοράς το σύνολο της χώρας αλλά και κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Ειδικότεροι στόχοι είναι μια συγκριτική θεώρηση των βασικών μεγεθών της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της χώρας. Η μελέτη τεκμηριώνει και προσδιορίζει τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και τα αποτελέσματα που οι διαδικασίες αυτές επέφεραν στην ελληνική οικονομία. Επίσης, αναλύει τις τάσεις εξειδίκευσης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις σχέσεις και τις επιδράσεις που ασκούν οι αναδιαρθρώσεις αυτές στην κατά φύλο σύνθεση της απασχόλησης. Τέλος, η μελέτη προσδιορίζει την κλαδική εξειδίκευση των περιφερειών και αναδεικνύει τις διαπεριφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες.