Σειρά: Αναλύσεις
Αριθμός: 2
Εκδόθηκε: Μάρτιος 2011

Αναλύσεις και κλαδική εξειδίκευση των περιφερειών στις απαρχές του 21ου αιώνα

Οι αναδιαρθρώσεις της οικονομικής δραστηριότητας λαμβάνουν ποικίλες μορφές. Εκτός από αυτές που συνδέονται με τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης, μπορεί να λάβουν τη μορφή (και να συνδεθούν με διαδικασίες) μιας χωρικής διαφοροποίησης, με την έννοια της εμφάνισης περιφερειών με έντονη οικονομική δραστηριότητα σε βάρος άλλων περιοχών που εμφανίζουν περιορισμό, στασιμότητα ό και συρρίκνωση αυτής της οικονομικής δραστηριότητας. Μπορεί να λάβουν τη μορφή μιας επαγγελματικής διαφοροποίησης, με την έννοια της εμφάνισης νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αλλά και της εξαφάνισης κάποιων άλλων. Μπορεί ασφαλώς και τούτο είναι το πλέον συνηθισμένο να λάβουν μια συνδυασμένη μορφή χωρικής, κλαδικής και επαγγελματικής διαφοροποίησης.