Σειρά: Επιστημονικές Εκθέσεις
Αριθμός: 9
Εκδόθηκε: Νοέμβριος 2013

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ

Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει τις πρώτες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη φτώχεια και την ανισότητα στην Ελλάδα και την ΕΕ. Η έκθεση παρουσιάζει και σχολιάζει την εξέλιξη των βασικών δεικτών φτώχειας και αποστέρησης, με έμφαση στην περίοδο μετά το 2008, αναλύει το ρόλο των κοινωνικών μεταβιβάσεων στη διαμόρφωση των ποσοστών φτώχειας και αξιολογεί τις επιδράσεις των συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε ό,τι αφορά την άμβλυνση της φτώχειας. Επιπλέον, εξετάζει το πώς ο κίνδυνος φτώχειας και η συνεισφορά στη φτώχεια διαφοροποιούνται μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων που διαμορφώνονται με βάση δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (όπως ηλικία, επαγγελματική κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης κ.λπ.). Αναφορικά με την ανισότητα, έμφαση δίνεται στην αποτύπωσή της χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς δείκτες που παρουσιάζουν ευαισθησία σε διαφορετικά σημεία της εισοδηματικής κατανομής. Ταυτόχρονα, εξετάζεται σε τι βαθμό τα διάφορα χαρακτηριστικά του πληθυσμού μπορούν να ερμηνεύσουν σημαντικό μερίδιο της συνολικής εισοδηματικής ανισότητας. Για την πληρέστερη αποτύπωση της εξέλιξης των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και των επιπτώσεων της κρίσης, η έκθεση επεκτείνεται και στη διερεύνηση της εξέλιξης της καταναλωτικής δαπάνης σε επίπεδο νοικοκυριών και ατόμων αξιοποιώντας τα δεδομένα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση της περιόδου 2009-2011, κατά την οποία αποτυπώνονται οι πρώτες επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας τόσο στο ύψος της κατανάλωσης όσο και στη μεταβολή του καταναλωτικού προτύπου.
Τα ευρήματα αναδεικνύουν την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καθώς και τις σημαντικές αδυναμίες του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης.