Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 32
Εκδόθηκε: Φεβρουάριος 2015

Συγγραφείς: Ιωαννίδης Γιώργος Χρίστος Πιέρρος

Αντιμετωπίζοντας την κρίση της απασχόλησης: Μία πρόταση για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες εντός 3 ετών

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η δημιουργία ενός προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης που θα έχει ως στόχο τη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες εντός τριών ετών. Συγκεκριμένα, εκτιμώνται ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής και ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας και εν συνεχεία υπολογίζεται το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής τους στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, εάν τεθεί σε εφαρμογή ένα τετραετές πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης. Παράλληλα, παρουσιάζεται η δομή ενός τέτοιου προγράμματος, υπολογίζεται το σχετικό κόστος και προτείνονται τρόποι κάλυψης των δαπανών. Οι εμπειρικές εκτιμήσεις των συγγραφέων επιβεβαιώνουν την προσέγγιση περί τόνωσης της απασχόλησης ως ενός βέλτιστου τρόπου εξόδου από την ύφεση.