Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 13
Εκδόθηκε: Σεπτέμβριος 2011

Απασχόληση και επαγγέλματα στην Ελλάδα στις απαρχές του 21ου αιώνα

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την απασχόληση και τα επαγγέλματα στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 2000-2009. Σε θεωρητικό επίπεδο αναλύονται συνοπτικά η έννοια, οι ταξινομήσεις και οι ιεραρχήσεις των επαγγελμάτων, καθώς και τα σχήματα που ερμηνεύουν τις σχέσεις και τις μεταβολές των επαγγελμάτων και των δεξιοτήτων. Σε εμπειρικό επίπεδο εξετάζονται οι μεταβολές της απασχόλησης κατά επαγγελματική κατηγορία, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο. Επίσης, αναδεικνύονται οι αιτίες των υπό εξέταση μεταβολών, δίνοντας έμφαση στο ρόλο της τεχνολογίας, της παραγωγικής διάρθρωσης και της ζήτησης. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη σύνοψη των βασικών διαπιστώσεων και συμπερασμάτων που προκύπτουν αφενός για τις τάσεις που επικρατούν στα επαγγέλματα και αφετέρου για τους παράγοντες που τις ερμηνεύουν.