Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 45
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2016

Διά βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων και διασφάλιση ποιότητας: Όψεις και διερεύνηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας

Σκοπός της μελέτης είναι να συμβάλει στη δημόσια επιστημονική και τεχνοκρατική συζήτηση αποτυπώνοντας αρχικά τις βασικές όψεις της ευρωπαϊκής εμπειρίας στο πεδίο της πιστοποίησης: α) δομών παροχής διά βίου μάθησης, β) εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γ) προσόντων (γνώσεων – δεξιοτήτων – ικανοτήτων) που απονέμονται σε μεμονωμένα άτομα. Εν συνεχεία, η παρούσα μελέτη αναδεικνύει βέλτιστες πρακτικές από τον διεθνή χώρο στο πεδίο της διασφάλισης ποιότητας μέσα από τη συστηματοποίηση διαδικασιών, πρακτικών και ενδεδειγμένων μεθοδολογιών ποιότητας στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, ενώ επιχειρεί και τη δημιουργία ενός «οδικού χάρτη» μεταρρυθμιστικών μέτρων και εργαλείων, με στόχο την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας από φορείς και οργανισμούς (δημόσιους, μη κρατικούς, ιδιωτικούς) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας. Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως η μελέτη συμβάλλει στην αποσαφήνιση βασικών εννοιών και παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται με το τρίπτυχο: δια βίου μάθηση – πιστοποίηση – διασφάλιση ποιότητας. Ειδικότερα όμως, το θέμα της διασφάλισης ποιότητας στη ΔΒΜ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών της τελευταίας δεκαετίας, έχοντας οδηγήσει σε πληθώρα σημαντικών μεθοδολογικών εργαλείων για την επίτευξή του, όπως είναι το Π3, το EFQM, το CAF, το ISO 9001 κ.ά. Οι βασικότεροι παράγοντες που κατέστησαν αναγκαίο τον έλεγχο για τη διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών των παροχών ΔΒΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η επέκταση παροχής υπηρεσιών ΔΒΜ σε νέους χώρους, η ανάγκη των φορέων παροχής ΔΒΜ να αναπτύξουν και να διατηρήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη ανταγωνιστική αγορά, η συνειδητοποίηση από πλευράς εκπαιδευομένων της σπουδαιότητας του ρόλου τους στη διαμόρφωση των όρων και στη διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών ΔΒΜ, οι μεταβολές στα προσόντα καθώς η ενίσχυση της κινητικότητας της εργασίας και, τέλος, η ανάγκη των φορέων για τη θέσπιση έγκυρων προτύπων και προδιαγραφών αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της ΔΒΜ.