Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 7
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2010

Διαγενεακή μεταβίβαση φτώχειας στην Ελλάδα και ΕΕ: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρική ανάλυση

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη δυναμική ανάλυση της φτώχειας και της οικονομικής ανισότητας διερευνώντας τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες μέσω των οποίων μεταβιβάζεται η φτώχεια μεταξύ των γενεών. Εστιάζεται στη διερεύνηση της υπόθεσης ότι η οικογενειακή προέλευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα προσδιορισμού της κοινωνικής και οικονομικής θέσης των απογόνων, καθώς και της πιθανότητας να βρεθούν κάτω από το όριο φτώχειας. Αρχικά γίνεται επισκόπηση των βασικών θεωρητικών προβληματισμών και των ερευνητικών ευρημάτων άλλων μελετών. Στη συνέχεια διερευνάται η σχέση ανάμεσα στην οικογενειακή προέλευση και στον κίνδυνο της φτώχειας σε τέσσερις χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με τη χρήση γραμμικών και λογαριθμογραμμικών μοντέλων και αξιοποιώντας τα μικροδεδομένα της έρευνας EU-SILC. Η ανάλυση επιβεβαιώνει την άμεση και την έμμεση επίδραση που ασκείται στον κίνδυνο φτώχειας από την οικογένεια προέλευσης στην Ελλάδα. Διαπιστώνεται όμως ότι η επίδραση αυτή διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, παρέχοντας σαφείς ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων συστημάτων κοινωνικής προστασίας στον περιορισμό της διαγενεακής μεταβίβασης της φτώχειας.