Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 4
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2010

Δυναμική ανάλυση του φαινομένου της φτώχειας στην Ελλάδα

Σχεδόν όλες οι μελέτες του φαινομένου της φτώχειας στην Ελλάδα χρησιμοποιούν διαστρωματικά δεδομένα, αγνοώντας δυναμικές πτυχές του φαινομένου. Η παρούσα μελέτη διερευνά δυναμικές όψεις της φτώχειας, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Πάνελ Νοικοκυριών (ECHP). Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της φτώχειας και των μεταβάσεων πάνω και κάτω από τη γραμμή φτώχειας εστιάζοντας στην επίδραση του χρόνου και στο πρόβλημα της εξαρτημένης κατάστασης (state or duration dependence), δηλαδή κατά πόσο η φτώχεια είναι αυτοτροφοδοτούμενο φαινόμενο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το να είναι κάποιος φτωχός σήμερα αυξάνει την πιθανότητα να είναι φτωχός και αύριο, όταν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί (π.χ. εκπαιδευτικό επίπεδο, επαγγελματική κατάσταση, δημογραφική σύνθεση του νοικοκυριού, κ.λπ.). Επομένως, για την καταπολέμηση της φτώχειας είναι απαραίτητος ένας συνδυασμός βραχυπρόθεσμων μέτρων (συνήθως εισοδηματικών παροχών) με μακροχρόνιες πολιτικές (κυρίως διαρθρωτικές πολιτικές που να επικεντρώνονται στην αγορά εργασίας), προκειμένου να αυξηθούν οι έξοδοι (exits) από τη φτώχεια και να μειωθούν οι είσοδοι (entries) και οι επανείσοδοι (re-entries) σε αυτή.