Σειρά: Επιστημονικές Εκθέσεις
Αριθμός: 2
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2010

Δομή και τάσεις της οικονομικής ανισότητας και της φτώχειας στην Ελλάδα και την ΕΕ, 1995-2008

Αντικείμενο της παρούσας επιστημονικής έκθεσης είναι η αποτύπωση και ο σχολιασμός των βασικών χαρακτηριστικών και των πρόσφατων εξελίξεων της εισοδηματικής ανισότητας και της φτώχειας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας δυναμικής και συγκριτικής διερεύνησης με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Επιδίωξη είναι η συμβολή στην αξιολόγηση και στη χάραξη πολιτικών αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. Στις αναλύσεις αξιοποιούνται κυρίως τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα μικροδεδομένα και δείκτες των ερευνών EU-SILC της περιόδου 2006-2008. Μεταξύ άλλων αναλύονται ο αναδιανεμητικός ρόλος των κρατικών παρεμβάσεων, ο κίνδυνος φτώχειας που συνδέεται με την αγορά εργασίας και τις διάφορες μορφές απασχόλησης, καθώς και η συνεισφορά των διαφόρων κοινωνικοοικονομικών ομάδων του πληθυσμού στη φτώχεια και και την ανισότητα. Επίσης, η έκθεση διερευνά την παιδική φτώχεια και αποτυπώνει το ρόλο του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην άμβλυνσή της. Τα ερευνητικά ευρήματα, μεταξύ άλλων, επιβεβαιώνουν προγενέστερες αναλύσεις για τις ασθενείς αναδιανεμητικές επιδράσεις του συστήματος κοινωνικής προστασίας της Ελλάδας, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, και καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη ριζικής αναμόρφωσής του.