Σειρά: Κείμενα Παρέμβασης
Αριθμός: 8
Εκδόθηκε: Φεβρουάριος 2021

Εξελίξεις στα επαγγέλματα 2013 – 2020 (Αναβάθμιση, υποβάθμιση, πόλωση των επαγγελμάτων και ψηφιακές δεξιότητες στις περιόδους ανάκαμψης της απασχόλησης και της πανδημίας)

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η διερεύνηση των εξελίξεων στα επαγγέλματα την περίοδο 2013-2020 και η αναζήτηση του κατά πόσο οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν την αναβάθμιση, την υποβάθμιση ή την πόλωση των επαγγελμάτων καθώς και μια αρχική διερεύνηση της σχέσης των ψηφιακών δεξιοτήτων με τις μεταβολές της απασχόλησης στα επαγγέλματα. Η περίοδος της ανάλυσης διακρίνεται σε δύο υποπεριόδους. Στην πρώτη (2013-2019), που χαρακτηρίζεται από μια περιορισμένη αλλά διαρκή αύξηση της συνολικής απασχόλησης, όλες οι βασικές επαγγελματικές κατηγορίες, με εξαίρεση τους απασχολουμένους στον πρωτογενή τομέα, εμφάνισαν αύξηση της απασχόλησης. Στη δεύτερη (2019-2020), που συνδέεται με την πανδημία και μια σημαντική μείωση της συνολικής απασχόλησης, επιστημονικά επαγγέλματα, ανώτερα διευθυντικά στελέχη, τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί εμφάνισαν αύξηση της απασχόλησης, ενώ όλες οι άλλες επαγγελματικές κατηγορίες μείωση. Η ανάλυση ανέδειξε την πολυπλοκότητα των εξελίξεων στο πεδίο των επαγγελμάτων, την απουσία διαδικασιών αναβάθμισης και πόλωσής τους και τον σημαντικό ρόλο των ψηφιακών δεξιοτήτων, η υψηλή χρήση των οποίων λειτούργησε, μέχρι ενός σημείου, ως μηχανισμός προστασίας της απασχόλησης.