Σειρά:
Αριθμός: 9
Εκδόθηκε: Μάρτιος 2023

Συγγραφείς: Μάγος Κώστας

Εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον και κοινωνικές δεξιότητες των εργαζομένων

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 9o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον και κοινωνικές δεξιότητες των εργαζομένων» του 9ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Διαπολιτισμική Ικανότητα» με εισηγητή τον Κώστα Μάγο, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Με δεδομένη την πολυπολιτισμική σύνθεση, η οποία χαρακτηρίζει τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των εργαζομένων σε κοινωνικές δεξιότητες που εξασφαλίζουν αφενός την αρμονική πολιτισμική συνύπαρξη και συνεργασία στον εργασιακό χώρο και αφετέρου την ανάπτυξη μιας γενικότερης ευαισθητοποίησης σε ζητήματα σεβασμού και αποδοχής της ετερότητας. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, μέσα από διαδραστικές τεχνικές,  αποσαφηνίστηκαν έννοιες που αφορούν θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας και αναπτύχθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής ικανότητας. Η τελευταία αποτελεί τη συνισταμένη των κοινωνικών δεξιοτήτων που εστιάζουν στη λειτουργική πολυπολιτισμική συνύπαρξη και διαπολιτισμική ανταλλαγή, ενώ σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα.

Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».