Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 12
Εκδόθηκε: Αύγουστος 2011

Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας: Είναι βιώσιμη;

Τα τελευταία δύο χρόνια η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μια περίοδο υψηλής αστάθειας και αβεβαιότητας. Ορόσημο αυτών των εξελίξεων αποτέλεσε η εκδήλωση της δημοσιονομικής κρίσης από το φθινόπωρο του 2009, όταν η Ελλάδα βυθίστηκε στις «δίδυμες παγίδες της χρεοκοπίας και της κερδοσκοπίας», μετά τον «αποκλεισμό» της από τις διεθνείς αγορές ομολόγων. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της χρηματοπιστωτικής κατάστασης του δημόσιου τομέα τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση της δημοσιονομικής κρίσης, έχοντας ως βάση το θεωρητικό πλαίσιο του οικονομολόγου Hyman Minsky. Η ανάλυσή μας εστιάζεται στην κατασκευή ενός δείκτη χρηματοπιστωτικής ευθραυστότητας καθώς και στην εξέταση μιας σειράς στοιχείων που αποτυπώνουν τους κινδύνους ρευστότητας του δημόσιου τομέα. Βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι ο δημόσιος τομέας παρέμεινε τις δύο τελευταίες δεκαετίες σε εύθραυστη χρηματοπιστωτική κατάσταση, παρά το γενικά ευνοϊκό περιβάλλον που διαμορφώθηκε εξαιτίας των υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού. Επίσης, η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν την περίοδο μετά την εκδήλωση της κρίσης αναδεικνύει την αδυναμία της ασκούμενης πολιτικής να αντιμετωπίσει μεσομακροπρόθεσμα τα προβλήματα της ρευστότητας, οδηγώντας ουσιαστικά τον δημόσιο τομέα της Ελλάδας στην «παγίδα της αφερεγγυότητας».