Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 1
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2008

Η φτώχεια στην Ελλάδα: Ομοιότητες και διαφορές χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων ποικίλες μελέτες έχουν διερευνήσει διάφορες πτυχές του φαινομένου της φτώχειας στην Ελλάδα με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων και δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αποτελέσματά τους παρουσιάζουν διαφορές, αλλά δεν είναι εύκολα διακριτό το κατά πόσο αυτές οφείλονται στις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις των ερευνητών ή στα ιδιοσυγκρατικά χαρακτηριστικά των υπό χρήση στατιστικών δεδομένων. Η παρούσα μελέτη εφαρμόζει τις τρεις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη μέτρηση της φτώχειας: «αντικειμενική-μονοδιάσταστη», «υποκειμενική-μονοδιάστατη» και «αντικειμενική-πολυδιάστατη», στα δεδομένα της έρευνας EU-SILC του 2005. Στόχος της είναι να αναδείξει τις διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται από την εφαρμογή αυτών των μεθοδολογιών αναφορικά με τη δομή και τη διάρθρωση της φτώχειας στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ναι μεν, σε γενικές γραμμές, οι εναλλακτικές μέθοδοι δεν κατατάσσουν τα ίδια άτομα ως φτωχά, όμως δεν προκύπτουν σημαντικές διαφορές ως προς τον εντοπισμό των κοινωνικοοικονομικών ομάδων που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας.