Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 2
Εκδόθηκε: Νοέμβριος 2011

Οι μακροοικονομικές παραδοχές του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα: Πόσο ρεαλιστικές είναι;

Στο συγκεκριμένο κείμενο πολιτικής εξετάζεται ο βαθμός ρεαλισμού των μακροοικονομικών παραδοχών στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα. Τονίζεται ότι οι μακροοικονομικές παραδοχές που υιοθετήθηκαν μέχρι σήμερα στις προβλέψεις του προγράμματος λιτότητας υποεκτίμησαν σε σημαντικό βαθμό τις δυσμενείς επιπτώσεις των ασκούμενων πολιτικών στο ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Από την εξέταση του τρέχοντος μακροοικονομικού σεναρίου για την περίοδο 2012-2015 συνάγεται επίσης το συμπέρασμα ότι αυτό βασίζεται σε μια σειρά εύθραυστων παραδοχών, οι οποίες καθιστούν την επαλήθευσή του ιδιαίτερα δύσκολη. Υπογραμμίζεται ότι μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση θα καταδείκνυε πως χωρίς τη χαλάρωση των μέτρων λιτότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη, η ελληνική οικονομία είναι σχεδόν αδύνατον να επιτύχει τους επιθυμητούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, οι οποίοι είναι αναγκαίοι τόσο για τη βιωσιμότητά της όσο και για τη μεσοπρόθεσμη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους.