Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 11
Εκδόθηκε: Νοέμβριος 2015

Συγγραφείς: Κορατζάνης Νάσος

Η «πρόταση των πέντε προέδρων» της ΕΕ: Απάντηση στην κρίση ή διαιώνιση της αστάθειας;

Το παρόν Κείμενο Πολιτικής παρουσιάζει την πρόταση που κατέθεσαν οι πέντε πρόεδροι της ΕΕ για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ και εξετάζει κριτικά το εάν και κατά πόσο αυτή συγκροτεί μια αξιόπιστη στρατηγική υπέρβασης της κρίσης. Η θέση που υποστηρίζουμε είναι ότι οι προτεινόμενες θεσμικές αλλαγές σε επίπεδο ΟΝΕ δυστυχώς δεν δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εκπλήρωση του στόχου αυτού. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι, παρά τις όποιες ισχνές διορθωτικές παρεμβάσεις της, ως σύνολο και ουσία η συγκεκριμένη πρόταση κινείται προς την κατεύθυνση της θεσμικής εμβάθυνσης πολιτικών επιλογών που οδήγησαν την Ευρωζώνη στα σημερινά αδιέξοδα, διατηρώντας σχεδόν αδιατάρακτα τα θεμελιακά χαρακτηριστικά του μακροοικονομικού καθεστώτος της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Στη μελέτη σκιαγραφούνται τέλος οι βασικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να περιέχει ένα αξιόπιστο σχέδιο για την έξοδο της ΟΝΕ από την κρίση και την εμπέδωση συνθηκών ανάπτυξης με περισσότερη απασχόληση, ευημερία και κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη.