Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 26
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2013

Η συμβολή του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην οικονομική μεγέθυνση

Η μελέτη αυτή εξετάζει το ρόλο του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης. Υποστηρίζεται ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με το σύστημα κοινωνικής προστασίας μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής συρρίκνωσης, όπως η σημερινή. Η μελέτη αρχικά αναλύει τις διάφορες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στο ζήτημα αυτό, δίνοντας έμφαση στην κεϊνσιανή αντίληψη, η οποία αντιμετωπίζει το σύστημα κοινωνικής προστασίας ως δομικό στοιχείo του συνολικότερου μακροοικονομικού συστήματος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες προσεγγιστικές εκτιμήσεις για τους πολλαπλασιαστές των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος και σε χρήμα στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες χώρες της ΕΕ-15. Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές και την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, διατυπώνονται προτάσεις πολιτικής για το πώς το σύστημα κοινωνικής προστασίας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα με ταυτόχρονα οφέλη για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της χώρας.