Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 16
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2011

Υγειονομική περίθαλψη και ανισότητα στην Ελλάδα

Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η αμφίδρομη σχέση μεταξύ υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, φτώχειας και επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της Ελλάδας, στο πλαίσιο μιας συγκριτικής ανάλυσης με χώρες της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διερεύνηση της επίδρασης των ίδιων των συστημάτων περίθαλψης ως παράγοντα επιβάρυνσης και αναπαραγωγής της ανισότητας και της φτώχειας. Διαπιστώνεται η ύπαρξη σημαντικών ανισοτήτων στην πρόσβαση και χρήση των υγειονομικών παροχών, οι οποίες ευνοούν κυρίως τις εύρωστες κοινωνικές ομάδες. Οι ανισότητες αυτές είναι ιδιαίτερα εμφανείς σε χώρες όπως η Ελλάδα με χαμηλές δημόσιες δαπάνες για υγεία και υψηλές άμεσες ιδιωτικές δαπάνες. Τα ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης αμφισβητούν έντονα την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας της Ελλάδας ως προς την προστασία των εισοδημάτων των φτωχότερων και ιδιαίτερα ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού. Οι υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για υγεία στερούν αναλογικά περισσότερους πόρους στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, με δυσμενείς επιδράσεις στο επίπεδο διαβίωσής τους. Επίσης, οι δαπάνες αυτές αυξάνουν σημαντικά το ποσοστό αλλά και το χάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα.