Σειρά: Επιστημονικές Εκθέσεις
Αριθμός: 1
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2008

Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση και διαχρονικές τάσεις

Η επιστημονική αυτή έκθεση έχει στόχο να αναλύσει, να αποτυπώσει και να σχολιάσει βασικές πτυχές της οικονομικής ανισότητας και της φτώχειας στην Ελλάδα και την ΕΕ, αξιοποιώντας κυρίως τα πρόσφατα διαθέσιμα μικροδεδομένα (1995-2006) καθώς και εκτιμήσεις άλλων ερευνών. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης και των τάσεων των φαινομένων της φτώχειας και της ανισότητας, και στον αναδιανεμητικό ρόλο των κρατικών πολιτικών, στο πλαίσιο μιας συγκριτικής διερεύνησης με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Η έκθεση εστιάζεται μεταξύ άλλων στη διερεύνηση 1) του προσδιορισμού των κοινωνικοοικονομικών ομάδων που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας και υψηλή συνεισφορά στη φτώχεια, 2) του βαθμού που η συνολική ανισότητα ερμηνεύεται από βασικά πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, 3) του αναδιανεμητικού ρόλου του συστήματος κοινωνικής προστασίας και 4) της επίδρασης της οικονομικής μεγέθυνσης και της ανεργίας στη φτώχεια. Οι αναλύσεις δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέταση των επιδόσεων της Ελλάδας σε σχέση με την ΕΕ και αναδεικνύουν την αδυναμία του συστήματος κοινωνικής προστασίας της χώρας μας στην άμβλυνση των υπό μελέτη φαινομένων.