Σειρά: Αναλύσεις
Αριθμός: 12
Εκδόθηκε: Απρίλιος 2012

Οικονομική κρίση και μέθοδοι αναζήτησης εργασίας

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των επιδράσεων της οικονομικής κρίσης στις μεθόδους αναζήτησης εργασίας. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής επιχειρείται να προσδιορισθεί το κατά πόσο η οικονομική κρίση επιδρά, και αν ναι, με ποιους τρόπους στις μεθόδους αναζήτησης εργασίας. Οι επιδράσεις αυτές αναμένεται να έχουν τόσο ποσοτικές διαστάσεις, οδηγώντας περισσότερα ή λιγότερα άτομα σε διαδικασίες αναζήτησης αλλά ενδεχομένως και σε εντατικότερη αναζήτηση, όσο όμως και ποιοτικής, με την έννοια της διαφοροποίησης ή του εμπλουτισμού των χρησιμοποιούμενων μεθόδων ή και της δημιουργίας νέων. Οι μέθοδοι αναζήτησης εργασίας, στο πλαίσιο των πολιτικών σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας, συνιστούν εργαλεία που απευθύνονται τόσο στο σκέλος της προσφοράς όσο και στο σκέλος της ζήτησης εργασίας. Στο μέτρο και στο βαθμό που οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά αναμένεται να επιτυγχάνεται μια ποιοτική αναβαθμισμένη σύζευξη. Δηλαδή οι εργαζόμενοι να εξασφαλίζουν μια θέση εργασίας σχετική με τις δεξιότητες και τα προσόντα τους και οι εργοδότες να καλύπτουν τις κενές θέσεις εργασίας τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, σ’ ένα περιβάλλον διατήρησης του κόστους αναζήτησης εργασίας στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.